Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия

Обн., ДВ, бр. 17 от 2 март 2004 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят методите за регулиране на цените на електрическата енергия, правилата за тяхното образуване или определяне и изменяне, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените.

(2) С наредбата се определят начините за компенсиране на невъзстановяемите разходи, както и на разходите, произтичащи от задължения към обществото по Закона за енергетиката.

Чл. 2. По реда на наредбата се регулират цените:

1. по които производителите продават електрическа енергия на обществения доставчик и/или на обществените снабдители;

2. по които общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители;

3. по които общественият доставчик продава електрическа енергия на потребители, присъединени към преносната мрежа;

4. по които общественият доставчик продава електрическа енергия на преносното, съответно на разпределителното, предприятие за покриване на технологичните разходи по преноса;

5. по които обществените снабдители продават електрическа енергия на потребители, присъединени към съответните разпределителни мрежи;

6. за пренос на електрическа енергия през преносната и разпределителните мрежи;

7. за присъединяване към мрежите;

8. по които обществените снабдители продават електрическа енергия помежду си.

Чл. 3. За осъществяване на правомощията си по ценовото регулиране Държавната комисия за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията", извършва периодични регулаторни прегледи, които включват:

1. анализ и оценка на отчетна и прогнозна информация, предоставена от енергийното предприятие;

2. одобряване на прогнозни необходими приходи на енергийното предприятие, включително икономически обосновани разходи за дейността по лицензията и норма на възвръщаемост на капитала;

3. утвърждаване на цени въз основа на прогнозни количества;

4. в случаите на регулиране по чл. 4, ал. 1, т. 2 -определяне продължителността на регулаторния период и стойностите на факторите, въз основа на които цените се изменят по време на регулаторния период.

Чл. 4. (1) Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране:

1. "Норма на възвръщаемост на капитала" ("разходи плюс"), при който комисията утвърждава цени и наблюдава текущо фактическите стойности на необходимите приходи на енергийното предприятие и техните компоненти; регулаторният период е не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва по инициатива на комисията или на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрени и действителни разходи и/или възвръщаемост; по време на регулаторния период цените може да бъдат изменяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените;

2. регулиране чрез стимули, при което регулаторният период е от 2 до 5 години:

а) "Горна граница на цени", при който комисията утвърждава цени на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване ефективността на енергийното предприятие, по следната формула:

Цt = Ц(t-1) . (1 + И-X) t,

където:

Ц са цените за първата година от регулаторния период;

И е индексът на инфлация за предходен период, която влияе върху разходите на предприятието;

t-ценовият период;

X-коефициентът за подобряване на ефективността;

б) "Горна граница на приходи", при който комисията утвърждава необходимите приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване ефективността на енергийното предприятие и с разлики между прогнозни и действителни показатели за предишни ценови периоди, като промени в продажбите на електрическа енергия, брой на потребителите, разходи за закупена електрическа енергия, по следната формула:

НПt = НП(t-1) . (1+И-Х)t ± Z,

където:

НП са необходимите приходи на енергийното предприятие;

И е индексът на инфлация за предходен период, която влияе върху разходите на предприятието;

t-ценовият период;

X-коефициентът за подобряване на ефективността;

Z са разликите между прогнозни и действителни показатели.

(2) В допълнение към методите по ал. 1 комисията прилага показатели въз основа на изпълнението (качество на енергията, качество на обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се обвързват с изпълнението на поставени от комисията цели. Утвърдените по този начин приходи, съответно цени, са въз основа на изпълнението на показатели извън тези, свързани с разходите за услугата, предоставяна от енергийното предприятие.

(3) Комисията регулира цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, в т. ч. от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MВт, и по комбиниран начин от всяка централа на производителя за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия до 50 МВт за един час, като определя преференциални цени за тази енергия.

Чл. 5. (1) Счетоводството на енергийните предприятия се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

(2) За целите на регулирането енергийните предприятия водят счетоводна отчетност съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката.

(3) Правилата за осъществяването на счетоводната отчетност за целите на регулирането се приемат с решение на комисията.

(4) Правилата по ал. 3 представляват Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, която осигурява стандартизиран подход в счетоводната система на енергийните предприятия.

(5) Формата и съдържанието на финансовите отчети са неразделна част от ЕССО.

(6) Енергийните предприятия прилагат ЕССО чрез сметкоплан, приет от комисията.

(7) Финансовите отчети за регулаторни цели се придружават от доклади и допълнителна информация, показваща спазването на всички разпоредби на наредбата, както и на показателите за изпълнението, свързани с качеството на услугите.

(8) Комисията дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването.

(9) Правилата се изменят по инициатива на комисията или по предложение на енергийните предприятия.

(10) Правилата се прилагат от началото на календарната година, следваща датата на приемането им или на тяхното изменение.

Чл. 6. (1) Комисията може да утвърждава цените на електрическата енергия по компоненти:

1. цена за енергия в левове за мегаватчас или неговите производни;

2. цена за мощност/разполагаемост в левове за мегават/мегаватчас или техните производни;

3. цена за доставка/снабдяване в левове за потребител.

(2) Цените за присъединяване към мрежите могат да бъдат посочвани и в други изражения.

(3) Енергийните предприятия могат да договарят, предлагат и прилагат по-ниски от утвърдените или определените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране.

Чл. 7. (1) Потребителите с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната и отдадената реактивна електрическа енергия при средномесечен фактор на мощността по-малък от 0,9 през дневната и върховата зона на денонощието.

(2) Количеството използвана реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавка по ал. 1, е положителната разлика между количеството използвана реактивна електрическа енергия и произведението на количеството използвана активна електрическа енергия и коефициент, съответстващ на средномесечния фактор на мощността, съгласно формулата:

Ер пл = Ер изп-К . Еа изп,

където:

Ер пл e количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката, кВарч;

Ер изп-количеството използвана реактивна електрическа енергия от потребителя по зони на денонощието, определена по отчетените показания на средството за търговско измерване на реактивна електрическа енергия, кВАрч;

К = 0,49-коефициент, съответстващ на средномесечния фактор на мощността през дневната и върховата зона на денонощието, равен на 0,9;

Еа изп-количеството използвана активна електрическа енергия от потребителя по зони на денонощието, определена по отчетените показания на средството за търговско измерване на активна електрическа енергия, кВтч.

(3) Потребителите по ал. 1 заплащат надбавка за определеното по реда на ал. 2 количество реактивна електрическа енергия (Ер пл) по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на сто от цената за 1 кВтч активна електрическа енергия за съответната зона на денонощието и съответното ниво на напрежение.

(4) Потребителите по ал. 1 заплащат надбавка за отдаденото през цялото денонощие количество реактивна електрическа енергия, определено по показанията на средствата за търговско измерване, по цена за 1 кВАрч, равна на цената за 1 кВтч върхова активна електрическа енергия за съответното ниво на напрежение.

(5) Когато потребителите по ал. 1 произвеждат по комбиниран начин електрическа и топлинна енергия, те не заплащат на електропреносното или съответното електроразпределително предприятие надбавка върху отдадената реактивна електрическа енергия, произведена по комбиниран начин.

(6) Начините за измерване на количеството реактивна електрическа енергия са регламентирани в Правилата за измерване на количествата електрическа енергия съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.

Чл. 8. (1) Комисията определя показатели за качество на енергията и качество на обслужването за всяка лицензионна дейност и техните годишни целеви нива.

(2) Показателите за качество на енергията и за качество на обслужването са елементи от лицензията.

(3) За целите на ценовото регулиране постигането на всеки от целевите показатели е мярка за цялостното изпълнение на лицензионната дейност от енергийното предприятие.

Чл. 9. (1) Комисията коригира необходимите приходи на енергийното предприятие за всеки ценови период от регулаторния период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за качество на обслужването през предходната година.

(2) В случай че за даден ценови период средното изпълнение на показателите за качеството на енергията и за качество на обслужването от енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното ниво на изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи за следващия ценови период.

Глава втора

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I

Ценообразуващи елементи

Чл. 10. Необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват разходи, подлежащи на утвърждаване от комисията, и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула:

НП = Р + (РБА . НВ),

където:

НП са необходимите годишни приходи;

Р-признатите годишни разходи за дейността по лицензията;

РБА е регулаторната база на активите;

НВ-нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.

Чл. 11. (1) Видовете разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност и могат да бъдат включени в необходимите приходи, се определят с правилата по чл. 5.

(2) Признатият размер на разходите по ал. 1 се утвърждава от комисията.

(3) Комисията изисква от енергийното предприятие да представи обосновка за всички или за отделни разходи, както и за връзката им с изпълнението на условията по лицензията.

(4) Извън разходите по ал. 1 цените могат да включват признати от комисията невъзстановяеми разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходи, произтичащи от изпълнението на задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването.

(5) За целите на ценовото регулиране комисията не включва в признатите разходи:

1. разходи, свързани с продажба на енергия на привилегировани потребители;

2. разходи, които не са свързани с извършването на лицензионната дейност;

3. разходи, за които комисията обосновано приема, че не са в интерес на потребителите, или разходи, които не са необходими за изпълнение на лицензионната дейност;

4. данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата;

5. санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори.

Чл. 12. (1) Признатите от комисията невъзстановяеми разходи, за които тя е установила, че безспорно произтичат от извършени инвестиции или сключени сделки преди влизането в сила на Закона за енергетиката и не могат да бъдат възстановени от енергийното предприятие поради създаването на конкурентен енергиен пазар, се компенсират чрез цените на всички потребители и се определят по следната формула:

НВР = А-В-С,

където:

НВР са признатите невъзстановяеми разходи, които се компенсират чрез цените на потребителите;

А-прогнозните годишни разходи за съответната дейност за следващата година;

В-прогнозните годишни приходи от продажби на пазара на електрическа енергия;

С е годишният размер на разходите, които комисията приема, че може основателно да бъдат намалени в резултат на действия на енергийното предприятие за намаляване на неговите невъзстановяеми разходи.

(2) Общият размер на признатите от комисията невъзстановяеми разходи се включва със съответния им дял в необходимите годишни приходи на енергийните предприятия, осъществяващи пренос и разпределение на електрическа енергия.

(3) Разходите по ал. 2 се възстановяват като част от стойността на услугата от всички потребители на електрическа енергия въз основа на тяхното измерено потребление.

(4) В случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват различен от прогнозния размер приходи за покриване на признатите невъзстановяеми разходи, разликата се отразява в признатите необходими приходи на енергийното предприятие за следващата година.

Чл. 13. (1) Признатите от комисията разходи на енергийните предприятия, произтичащи от наложени им задължения към обществото, се компенсират чрез цените на всички потребители.

(2) Общият размер на признатите от комисията разходи, свързани със задължения към обществото, се включва със съответния им дял в необходимите годишни приходи на енергийните предприятия, осъществяващи пренос и разпределение на електрическа енергия.

(3) Разходите по ал. 2 се възстановяват като част от стойността на услугата от всички потребители на електрическа енергия въз основа на тяхното измерено потребление.

(4) В случай че действителните приходи на енергийното предприятие осигуряват различен от прогнозния размер приходи за покриване на разходите, свързани със задължения към обществото, разликата се отразява в признатите необходими приходи на енергийното предприятие за следващата година.

Чл. 14. Регулаторната база на активите, пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, и се изчислява по следната формула:

РБА = А-Ф-Ам + ОК + И,

където:

РБА е регулаторната база на активите;

A-признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот;

Ф-стойността на активите, които са придобити чрез финансирания;

Ам-натрупаната амортизация за изтеклия период на използване на активите за извършване на лицензионната дейност;

ОК-необходимият оборотен капитал;

И-прогнозният среден номинален размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, в случаите на регулиране по чл. 4, ал. 2.

Чл. 15. (1) Нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на прогнозната средно претеглена цена на капитала (СПЦК). Средно претеглената цена на капитала е утвърдената от комисията норма на възвръщаемост на привлечения и на собствения капитал на енергийното предприятие, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в утвърдената целева структура на капитала.

(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като реална норма преди данъчно облагане по следната формула:


НВ = ДСК * [НВСК/(1-ДС/100)] + ДПК * НВПК

,

където:

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;

ДСК-делът на собствения капитал в общия капитал;

НВСК-нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;

ДС-корпоративният данък върху печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане, %;

ДПК-делът на привлечения капитал в общия капитал;

НВПК-нормата на възвръщаемост на привлечения капитал.

Раздел II

Разпределяне на необходимите приходи по групи потребители

Чл. 16. (1) Енергийното предприятие предлага за утвърждаване от комисията на групите потребители, разпределени в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак.

(2) Цените за всяка отделна група потребители могат да бъдат различни, ако това е обосновано чрез проучването за стойността на услугата.

Чл. 17. (1) Цените на услугите за първия ценови период са начални цени и се базират на представено от енергийното предприятие проучване за стойността на услугата, в което разходите са обосновано разпределени към всяка група потребители.

(2) Началните цени за пренос на електрическа енергия по мрежите за пренос и разпределение се образуват въз основа на обосновано разпределяне на разходите към всяка група потребители. Утвърденият от комисията размер на технологичните разходи се включва в разходите за услугата.

(3) Общественият доставчик изчислява месечните суми за всички доставки въз основа на действителните разходи за обслужване. Непривилегированите потребители, присъединени към преносната мрежа, и обществените снабдители заплащат разпределения им дял от разходите за закупуване на електрическа енергия от обществения доставчик на базата на съответните потребени количества.

Чл. 18. (1) Тарифните цени се образуват така, че да отразяват разходите за предоставяне на услугата от енергийното предприятие.

(2) Тарифните цени може да включват компоненти: цена за енергия, цена за мощност и цена за доставка или за снабдяване.

(3) Енергийното предприятие представя доказателства със заявлението си за утвърждаване на цени, че всеки компонент от цените е обоснован и може да бъде точно отчетен при изчисляването на крайните цени.

Раздел III

Образуване на цениЧл. 19. (1) Цените на електрическата енергия, продавана от производители на обществения доставчик или на обществените снабдители, се образуват въз основа на необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на стойността на услугата съгласно чл. 17.

(2) Цената може да включва компонентите: цена за мощност и цена за енергия.

(3) Цените на производители с дългосрочни договори за продажба на електрическа енергия и разполагаемост, сключени преди влизането в сила на Закона за енергетиката, се образуват в съответствие с условията на дългосрочните договори.

(4) До създаването на система за издаване и търговия със зелени сертификати комисията определя като преференциални цените на електрическата енергия, произведена от централи:

1. използващи възобновяеми енергийни източници, в т. ч. водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MВт;

2. с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведени от всяка централа на производителя до 50 МВт за един час.

(5) Цените на електрическата енергия по ал. 4 са не по-ниски от 80 на сто от средната продажна цена за битовите потребители в страната за предходната календарна година.

(6) Комисията определя цените по ал. 4, като отчита състоянието и тенденциите за развитие на пазара на електрическа енергия, първичния енергиен източник и при спазване принципите на чл. 23, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за енергетиката.

Чл. 20. (1) Цените при продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на обществените снабдители и на непривилегировани потребители, присъединени към преносната мрежа, се основават върху необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на стойността на услугата съгласно чл. 17.

(2) Цените може да включват компонентите: цена за мощност, цена за енергия и цена за доставка.

(3) Цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на преносното и на разпределителните предприятия за покриване на технологичните разходи по преноса, се основава на разходите на обществения доставчик за закупуване на електрическа енергия.

Чл. 21. (1) Цената за услугата по преноса се основава върху необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на стойността на услугата съгласно чл. 17.

(2) Цената може да включва компонентите: цена за мощност, цена за енергия и цена за допълнителни услуги и студен резерв.

(3) Преносното предприятие има право да възстанови чрез цената за пренос одобреното от комисията ниво на технологичните разходи по пренос на електрическа енергия.

Чл. 22. (1) Цените при продажба на електрическа енергия от обществен снабдител на непривилегировани потребители, присъединени към разпределителните мрежи, се основават върху необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на стойността на услугата съгласно чл. 17.

(2) Цените може да включват компонентите: цена за мощност, цена за енергия и цена за снабдяване.

(3) Необходимите приходи се изменят всяка година от регулаторния период с коефициент за инфлация, намален с коефициент за ефективност и с разлики между прогнозни и действителни показатели за предишни ценови периоди.

Чл. 23. (1) Цената за разпределение на електрическа енергия по разпределителната мрежа се основава върху необходимите годишни приходи съгласно чл. 10 и на стойността на услугата съгласно чл. 17.

(2) Цената може да включва компонентите: цена за мощност и цена за енергия.

(3) Необходимите приходи се изменят всяка година от регулаторния период с коефициент за инфлация, намален с коефициент за ефективност и с разлики между прогнозни и действителни показатели за предишни ценови периоди.

(4) Електроразпределителните предприятия имат право да възстановяват чрез цената за разпределение на електрическа енергия определените от комисията размери на технологични разходи за съответната разпределителна мрежа.

Чл. 24. Цените по чл. 20 и 22 ежегодно се изменят в съответствие с промените в покупните цени на електрическата енергия.

Чл. 25. (1) Цените за присъединяване на производители са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на преносното или разпределителното предприятие. Ако присъединяването на производител изисква разширение и реконструкция на преносната или разпределителната мрежа, цената за присъединяването му включва и разходите за това разширение и реконструкция.

(2) Цената за присъединяване на потребители се определя по групи потребители в зависимост от заявените максимална мощност и ниво на напрежение и съответните признати разходи за групата. Разходите за допълнително оборудване за присъединяване по желание на потребителя са за негова сметка.

(3) Цените за присъединяване на мрежа на разпределително предприятие към мрежата на преносното предприятие са индивидуални и включват действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към мрежата на преносното предприятие.

Чл. 26. Цената за продажба на електрическа енергия между съседни обществени снабдители е равна на продажната цена на обществения доставчик.

Глава трета

РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ. УТВЪРЖДАВАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЯНЕ НА ЦЕНИ

Чл. 27. (1) Енергийните предприятия подават заявления в комисията по утвърдени от нея образци за утвърждаване на:

1. необходими приходи и цени, както и всички свързани с тях показатели и коефициенти за изменението им по време на регулаторния период;

2. промяна в тарифната структура;

3. изменение на действащи цени;

4. друго, свързано с правомощията на комисията по ценовото регулиране.

(2) Заявленията по ал. 1 се подават не по-късно от 4 месеца преди изтичането на стария ценови период или влизането в сила на предлаганото изменение на действащи цени и/или тарифни структури.

(3) Енергийните предприятия, спрямо които комисията прилага метод на регулиране "Норма на възвръщаемост на капитала", могат да подават заявления за изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените, но е довело до значително увеличаване на прогнозните разходи.

(4) В случай че изменените по ал. 3 цени оказват влияние върху цени на други енергийни предприятия, комисията може да даде указания на тези предприятия да подадат заявление за изменение на утвърдените им цени. При неизпълнение на указанията комисията може служебно да измени тези цени.

Чл. 28. (1) Заявлението и приложенията към него включват информация за 12-месечен отчетен период, наречен базисна година, с цел преглед на всички елементи на разходите и приходите, имащи отношение към определянето на съответните им нива за следващия регулаторен или ценови период.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. заверен от одитор финансов отчет с всичките му съставни части в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

2. финансово-счетоводна информация, в съответствие с чл. 5, ал. 5, 7 и 8 за базисната година;

3. технико-икономически данни, включително месечни отчети за продажбите през базисната година, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие с чл. 5, ал. 8;

4. информация по групи потребители за базисната година, включително брой на потребителите, продажби на енергия, приходи и информация, свързана с фактурирането;

5. други данни, които се считат за уместни от енергийното предприятие в подкрепа на подаденото заявление или са изискани от комисията;

6. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

(3) Със заявленията за утвърждаване на цени енергийните предприятия имат право да предявяват искания за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи и на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото.

(4) Енергийното предприятие може да коригира и представи отделно с обосновка известни и поддаващи се на измерване елементи на разходите и приходите от базисната година, която включва финансови данни и данни за дейността. За всяка корекция в данните от базисната година се изисква информация, която доказва необходимостта от нея и може да включва:

1. нови активи, които ще бъдат полезни и пуснати в експлоатация през следващия ценови период;

2. увеличаване на прогнозния брой потребители, което ще доведе до допълнителни разходи за предоставяне на услугата;

3. увеличения на разходи, които не са били отчетени в базисната година;

4. промени в задължения към държавата (такси, данъци и др.), които водят до промени в нивата на разходите или нормата на възвръщаемост;

5. привеждане на продажбите от базисната година, за която са били налице необичайни метеорологични условия, към нормалните, когато тези условия са повлияли върху продажбите на енергия;

6. покриване на разлики между прогнозни и действителни директно прехвърляеми разходи от предходния период.

(5) Документите по ал. 4 се предоставят в комисията на хартиен носител, заверени с подписи и печат на енергийното предприятие. Информацията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се предоставя и в електронен вид.

Чл. 29. В едномесечен срок преди подаване на заявлението в комисията енергийното предприятие оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за нови цени или за изменение на действащи цени.

Чл. 30. (1) Комисията насрочва дата за провеждане на открито заседание за обсъждане на заявлението за цени в срок 2 месеца от приключването на проверката на заявлението и я оповестява на страницата си в интернет и чрез съобщение до средствата за масово осведомяване.

(2) При оповестяването по ал. 1 комисията публикува заявлението заедно с доклад по преписката на съответното длъжностно лице.

Чл. 31. В 10-дневен срок от датата на откритото заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема проекта на решение по заявлението и взема решение за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от Закона за енергетиката.

Чл. 32. Проектът на решение съдържа:

1. продължителността на регулаторния период при регулиране чрез горна граница на цени или приходи;

2. необходимите приходи за първата година от регулаторния период;

3. коефициента на ефективност;

4. стойността на регулаторната база на активите за регулаторни цели;

5. разрешената норма на възвръщаемост на капитала;

6. невъзстановяемите разходи и разходи по задължения към обществото и тяхното компенсиране;

7. групите потребители;

8. тарифната структура;

9. тарифните цени.

Чл. 33. Провеждането на процедурата по чл. 14 от Закона за енергетиката започва с оповестяване на проекта на решение на страницата на комисията в интернет и чрез съобщение до средствата за масово осведомяване.

Чл. 34. (1) След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема мотивирано решение.

(2) Решението се връчва на заявителя и се публикува на страницата на комисията в интернет и в бюлетина на комисията.

(3) Енергийните предприятия публикуват утвърдените цени в един централен и в един местен всекидневник в 7-дневен срок след връчване на решението за утвърждаването им от комисията.

(4) Новите цени влизат в сила от следващия месец, освен ако се налага промяна в ценовата структура. Когато комисията взема решение за промяна в ценовата структура, със заявлението си енергийното предприятие може да поиска определяне на по-късна дата за въвеждане на новата тарифна структура. В този случай с решението си комисията определя датата за въвеждане на новата тарифна структура.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Базисна година" е предходната календарна година или 12-месечен период, предхождащ внасянето на предложението, за която енергийното предприятие предоставя информация за лицензираната услуга, използвана като основа за определяне на цени.

2. "Електрическа енергия" е активната електрическа енергия.

3. "Реактивна електрическа енергия" е енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време, способна да поддържа напрежението и електроматнитното поле, измервана във варчас и неговите производни.

4. "Коефициент за подобряване на ефективността" е целева стойност за подобряване ефективността на енергийното предприятие, задавана от комисията.

5. "Необходими приходи" е нивото на приходите, от които се нуждае енергийното предприятие за предоставяне на указано ниво на услуги и постигане на разрешената норма на възвръщаемост.

6. "Норма на възвръщаемост на капитала" е възвръщаемост на инвестирания капитал, изразена като процент от този капитал.

7. "Проучване на стойността за услугата" е проучване на разходите на енергийното предприятие за предоставяне на регулираните услуги по групи потребители и съпоставка с действителните или прогнозните приходи, получени от всяка група потребители при съществуващите или предлаганите цени.

8. "Регулаторна база от активи" е стойността на материалните и нематериалните активи, които едновременно се използват и имат полезен живот за предоставянето на услугите в рамките на лицензираната дейност.

9. "Полезен живот" е срокът, за който комисията приема, че даден актив може да бъде амортизиран.

10. "Регулаторен период" е периодът между два регулаторни прегледа.

11. "Структура на капитала" е отношението на относителните дялове на собствения и на привлечения капитал в общия размер на капитала на енергийното предприятие.

12. "Средна продажна цена за битовите потребители" е средната цена на електрическата енергия при продажба на битови потребители за определен период от време, претеглена според относителния дял на потреблението по съответните тарифни цени в общото потребление.

13. "Тарифна структура" е система от цени при продажба на електрическа енергия или предоставяне на услуга, приходите от които съответстват на необходимите приходи за съответната дейност.

14. "Тарифна цена" е всяка отделна цена от тарифната структура.

15. "Цена за енергия" е цената, чрез която се покриват променливите (зависещи от обема на производството, преноса, разпределението, снабдяването или доставката на електрическа енергия) разходи на енергийното предприятие.

16. "Цена за мощност/разполагаемост" е цената, чрез която се покриват постоянните (независещи от обема на производството, преноса, разпределението, снабдяването или доставката на електрическа енергия) разходи на енергийното предприятие и възвръщаемост на капитала.

17. "Цена за доставка или снабдяване" е цената, отразяваща разходите за отчитане, фактуриране и инкасиране на електрическа енергия.

18. "Ценови период" е период, през който цените остават непроменени от комисията-обикновено календарна година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. С влизането в сила на наредбата се прилага методът "норма на възвръщаемост на капитала" за цените на всички енергийни предприятия с изключение на преференциалните цени.

§ 3. До 31 декември 2004 г. цените на електрическата енергия за потребителите се привеждат в съответствие с разходите за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия, като се прилагат следните разпоредби:

1. Цените при продажба на електрическа енергия от обществения доставчик на непривилегировани потребители, присъединени към преносната мрежа, и цените при продажба на електрическа енергия от обществените снабдители на потребители за стопански нужди, присъединени към разпределителните мрежи, са действащите цени.

2. Комисията определя цени на електрическата енергия за битови нужди от обществените снабдители в съответствие с приетия от комисията примерен тригодишен график за изменение на цените за битови нужди.

3. Общественият доставчик продава електрическа енергия на обществените снабдители по индивидуални цени по следната формула:


     ПП-РД-В-РПР
ЦИ = ----------- ,
     ЕОД

където:

ЦИ е индивидуалната цена на обществен снабдител, лв./МВтч;

ПП са приходите от продажби на потребители, присъединени към съответната разпределителна мрежа, лв.;

РД -разходите за дейността на електроразпределителното предприятие, лв.;

В е възвръщаемостта на капитала, лв.;

РПР са разходите на обществения снабдител за закупуване на енергия по преференциални цени, лв.;

ЕОД е прогнозното количество купена енергия от обществения доставчик, МВтч.

4. Цената при продажба на електрическа енергия между съседни обществени снабдители е равна на средната продажната цена на обществения доставчик, определена по следната формула:

      РЕ-РПП-ПП-ПИЗНОС
ЦСР = -------------- ,
          ЕОС

където:

ЦСР е средната продажна цена на обществения доставчик, лв./МВтч;

РЕ са разходите на обществения доставчик за купена електрическа енергия от производители, лв.;

РПП-признатите разходи и възвръщаемост на преносното предприятие, лв.;

ПП-приходите от потребители, присъединени към преносната мрежа, лв.;

ПИЗНОС-приходите от износ съгласно сключени договори, лв.;

ЕОС е електрическата енергия за продажба от обществения доставчик на обществените снабдители, МВтч.

§ 4. От 1 януари 2005 г. се прилага методът на регулиране "Горна граница на приходи" за енергийните предприятия, получили лицензия за разпределение на електрическа енергия и за снабдяване с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи на съответната територия.

§ 5. За останалите енергийни предприятия комисията взема решение за прилагане на методи на регулиране чрез стимули.

§ 6. Комисията приема правилата за счетоводно отчитане по чл. 5 в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.

§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 3 на Закона за енергетиката.